Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

nezavisan
12:07
8835 f1d8
Reposted fromczajnikq czajnikq viaoversensitive oversensitive
12:07
nezavisan
12:06
nezavisan
12:06
2433 b864 500
nezavisan
12:05

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

nezavisan
12:05
rzeczy, które widzisz jako dziecko zostają z tobą na zawsze
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
nezavisan
12:05

 Bądź z kimś kto cię uskrzydla

nezavisan
12:05
Mam blizny na dłoniach po dotknięciu pewnych osób.
— Jerome David Salinger
nezavisan
12:05
Heaven is this moment. Hell is the burning desire for this moment to be different. It’s that simple.
— Jeff Foster (via Transcend)
Reposted frommr-absentia mr-absentia
nezavisan
12:04
nezavisan
12:04
5618 db83 500
nezavisan
12:04
5463 889e 500
Reposted fromfeet-fetish feet-fetish viapotatos potatos
nezavisan
12:04
nezavisan
12:03
6249 0375 500
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viatulele tulele
nezavisan
12:03

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viatulele tulele
nezavisan
12:03

Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.

— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viazupson zupson
nezavisan
12:01
1674 18b0
nezavisan
12:00
8406 db7a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
nezavisan
12:00
9042 11ad 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viacalvados calvados
nezavisan
12:00
8251 44a3 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viacalvados calvados
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl