Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

nezavisan
21:09
0918 5ca3
Reposted fromretro-girl retro-girl viaserplesniowy serplesniowy
nezavisan
21:09
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viakoloryzacja koloryzacja
nezavisan
21:05
nezavisan
15:44
Pomiędzy bodźcem a reakcją jest przestrzeń. W tej przestrzeni leży wolność i moc wyboru naszej odpowiedzi.
— Viktor Frankl
nezavisan
15:44
nezavisan
15:40
9274 4f99
nezavisan
15:40
9155 7492
nezavisan
15:40
9052 f973
nezavisan
15:39
8952 036b
nezavisan
15:39
8846 e52d
nezavisan
15:39
8760 6bc1
nezavisan
15:38
8632 e11b
Reposted bygajka gajka
nezavisan
15:38
8487 0335
nezavisan
15:38
8311 ef92
nezavisan
15:37
8030 5b24
Reposted bydressuicidejethra
nezavisan
15:36
7947 617b
Reposted byhorses horses
nezavisan
15:36
7825 ba24
Reposted byhorses horses
nezavisan
15:36
7704 bbff
nezavisan
15:36
7641 e990
nezavisan
15:34
7137 53f3
Reposted bygajka gajka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl