Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

22:02
9203 4630 500
Reposted fromAnimlaguy Animlaguy viaTokyoMEWS TokyoMEWS
nezavisan
22:01
Pogubiłem się już w liczbie rozczarowań.
— Jonathan Safran Foer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimpulsivee impulsivee
nezavisan
22:01
1961 7673
Reposted fromkarahippie karahippie viakoloryzacja koloryzacja
nezavisan
22:00
5360 77f0 500
Nauczycielka zaczela a dzieci dokończyły :)
Reposted frompiehus piehus viakoloryzacja koloryzacja
21:59
3815 9723
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viawszystkodupa wszystkodupa
21:57
2904 e767 500
nezavisan
21:57
8133 f279
Reposted fromkrzysk krzysk viaever ever
nezavisan
21:57
2238 8666
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viainyou inyou
21:57
5996 cc6f
Reposted fromStarorchids Starorchids viainyou inyou
21:57
3455 391d
Reposted fromerial erial viainyou inyou
nezavisan
21:57
8365 98c0
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viayanek yanek
21:57
6102 2f3f 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viayanek yanek
21:56
nezavisan
21:52
7958 2e92
Reposted fromcalifornia-love california-love viayanek yanek
nezavisan
21:51

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaever ever
nezavisan
21:50
3392 b9a8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
nezavisan
21:50
9242 4b54
Reposted fromheroes heroes viairmelin irmelin
nezavisan
17:50
6279 d334 500
Reposted fromsarazation sarazation viaszydera szydera
nezavisan
17:50
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viaszydera szydera
nezavisan
17:50
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl