Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

15:53
15:53
1556 1852
Reposted fromsexypretty sexypretty viazupson zupson
nezavisan
15:53
nezavisan
15:52
6621 340a
Reposted fromIriss Iriss viazupson zupson
nezavisan
15:52
0338 2fa3 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viazupson zupson
nezavisan
15:52
8720 6888 500
Reposted fromNomolestar Nomolestar viajakubzulczyk jakubzulczyk
nezavisan
15:50
Różnisz się od reszty więc jesteś aspołeczny
— Bisz-Wilk chodnikowy
Reposted frompastelowe pastelowe viasgrialux3 sgrialux3
nezavisan
15:50
3481 6278
nezavisan
15:50
Już czułem ten mrok i chłód I co by się nie działo zawsze musiałem wybrnąć.
— Quebonafide-Zorza
Reposted frompastelowe pastelowe viasgrialux3 sgrialux3
nezavisan
15:50
Potrzebuję też mieć blisko kogoś,
Bo życie to nie jest kurwa Mr. Robot.
Wszędzie telefony, każdy sam ze sobą,  Każdy w swojej roli, w swoim świecie, obok.
— Quebo
Reposted fromacidovsky acidovsky viasgrialux3 sgrialux3
15:50
0631 aaea 500
Reposted fromamatore amatore vialaparisienne laparisienne
nezavisan
15:49
8315 1dd9

June 20 2017

nezavisan
15:48
7924 e270
Reposted fromrtmn rtmn viamadadream madadream
15:48
4256 c5ee 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viamadadream madadream
nezavisan
15:47
(...) a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viamadadream madadream
nezavisan
15:45
5228 624c
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viamadadream madadream
15:43
4642 57ed 500
Reposted fromhiqualitycakes hiqualitycakes viawarkocz warkocz
nezavisan
15:43
6015 f6ff
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
15:43
2270 7fd4 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viawarkocz warkocz
nezavisan
15:42
3829 e414
Reposted fromjabandyta jabandyta viaseeyousoon seeyousoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl